ERVAREN & INNOVATIEF


Aquaconseil heeft zich sinds de oprichting in 2000 ontwikkeld tot een deskundig en strikt onafhankelijk adviseur. Onze missie is onze cliënten integraal te adviseren op onze vakgebieden, grondwater, milieu en aardwarmte. Met onze vakkennis en ervaring, verworven in binnen- en buitenland, hebben wij ons ontplooid tot specialist in deze domeinen.

Kernelementen van onze organisatie zijn innovatie en ervaring, gekoppeld aan een hoge mate van deskundigheid, integriteit en kwaliteitsbewustzijn. Wij specialiseren ons in problemen die om oplossingen vragen die buiten de bestaande kaders liggen. Juist daarin bewijzen wij keer op keer onze waarde voor onze opdrachtgevers.

Bij de uitvoering van onze projecten maken wij gebruik van de modernste middelen, en kunnen wij een beroep doen op een keur van externe adviseurs. Het merendeel van onze werkzaamheden voeren wij uit in de Benelux, daarnaast betreffen onze studies diverse Afrikaanse en Arabische landen zoals Burkina Faso, Congo, Guinee-Bissau, Ivoorkust, Soedan, Tsjaad, Algerije, Egypte, Saoedi-Arabië, Jordanië, Oman en Qatar.

Kiezen voor Aquaconseil is om te kiezen voor een toegewijd en competent team, altijd volledig gericht op uw wensen en uw specifieke situatie.

EXPERT OP 3 GEBIEDEN


Het inzicht dat grondwater een belangrijke hulpbron is die beschermd en zorgvuldig ontwikkeld dient te worden neemt steeds verder toe. Overal ter wereld. Aquaconseil voert kwantitatieve en kwalitatieve grondwaterstudies uit van regionale tot lokale omvang, in stedelijke en landelijke omgeving.

Modelstudies vormen een belangrijk deel van veel van onze adviezen. Wij ontwikkelen locatie-specifieke grondwaterstromingsmodellen (Visual Modflow, Microfem) al dan niet in combinatie met grondwaterkwaliteitsmodellen (MT3D, RT3D). Deze laatste zijn een belangrijk instrument voor grondwatersaneringen, om de spontane evolutie door te rekenen en om op kwantitatieve wijze saneringsvarianten uit te werken en met elkaar te vergelijken

Bovendien adviseren wij over de opzet en implementatie van monitoringssystemen voor de waterkwaliteit. Aquaconseil maakt gebruik van de modernste teledetectietechnieken (SPOT, Landsat, Google Earth) en geofysica.

Aquaconseil adviseert betreffende de onttrekking van grondwater (bepaling van putlocaties voor drinkwatervoorziening, of voor industrieel en agrarisch gebruik), infiltratie en zuivering van water.

Bovendien stellen wij bestekken op voor (zeer) diepe boringen, voeren we toezicht op de uitvoering, adviseren wij over putontwerp, en voeren we put- en pompproeven uit om het optimale debiet van een put te bepalen, evenals de hydraulische parameters van de aquifer.

De zorg voor het milieu is inmiddels gemeengoed geworden, en er wordt veel bewuster omgegaan met de kwaliteit van bodem en grondwater en met afval. Aquaconseil stelt, conform de eisen van de overheid op sobere en doelmatige wijze de actuele bodemkwaliteit vast en brengt de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in kaart.

Risico’s worden geanalyseerd, gewogen en met elkaar vergeleken, waarna een gedegen advies volgt over te nemen maatregelen (bodemsaneringsproject). Daarnaast voeren wij de milieukundige supervisie over bodem – en grondwatersaneringen en stellen wij de eindevaluatie van de saneringswerkzaamheden op.

Aquaconseil heeft een uitgebreide ervaring in de uitvoering van milieueffectrapportages, met name voor de nucleaire sector.

Het wordt algemeen erkend dat geothermische energie een milieuvriendelijke en duurzame manier is om woning, kantoren, magazijnen, enz. te verwarmen en te koelen. Andere voordelen zijn dat dit type energie overal beschikbaar is en dat het ruimtebeslag zeer gering is. Kort gezegd, de techniek maakt gebruik van de redelijk constante temperatuur van de ondergrond, die wordt afgetapt door een milieuvriendelijke antivriesoplossing door een dichte netwerk van ondergrondse leidingen te pompen (gesloten systeem), of door grondwater op te pompen en te injecteren (gesloten systeem). Ook opties die gebruik maken van lucht of oppervlaktewater worden beschouwd.